BIOLOGITOIMISTO MONIVESI OY

  
-Biologisia pintavesien luontoselvityksiä-                     

 
 


Monivesi oy on rantavyöhykkeeseen liittyvien luontoselvitysten ja –vaikutusten tekemiseen erikoistunut asiantuntijayritys.  


Vesistöihin liittyvät toiminnat kuten vesirakentaminen, vesiviljely, tuulivoima, veneliikenne ja kaavoitus aiheuttavat luontovaikutuksia. Monivesi oy tarjoaa pintavesiin liittyviä  luontoselvityksiä ja –arviointeja kunnille, valtiolle, teollisuudelle ja yhteisöille seuraavilta aloilta:


•Luontoselvitykset ja luontovaikutukset
•Ruoppaus ja läjitys
•Kaavoitus ja kaavamuutokset
•Natura 2000
•YVA -erillisselvitykset
•Vesipuitedirektiivi
•Laiva- ja satamaliikenne
•Arkeologisen toiminnan vaikutukset
 

Kauttamme myös muut erillisseurannat, selvitykset, tehtävät ja toiminnat kuten:


•Vesikasviselvitykset
•Pohjaeläinselvitykset
•Pohjan biologiset luotaukset
•Kalankasvatuslaitosten vaikutukset
•Simpukkaselvitykset
•Kututarkkailut
•Tieteellisen sukeltamisen konsultaatioLuontoselvitykset ja luontovaikutusten arvioinnit


Monivesi oy tarjoaa vedenalaisia luontoselvityksiä ja luontovaikutusten arviointeja liittyen vesirakentamiseen ja maankäyttöön kuten ruoppaukseen, kaavoitukseen, liikennöintiin, arkeologiseen toimintaan ja muuhun ympäristöseurantaan.


Luontoselvitysten avulla määritetään hankeen tai suunnitelman vaikutuspiirissä olevat luonnonarvot. Luontoselvityksen avulla tehdään luontovaikutusten arvio, jossa tunnistetaan suunnitelman tai hankeen luontovaikutukset ja vaikutusten merkittävyys.
Ruoppaus- ja läjitystoiminta


Monivesi oy tarjoaa luontoselvityksiä ruoppauksen ja läjityksen vaikutuksista ja vaikutusten merkittävyydestä rantavyöhykkeen luonnonarvoihin kuten vesikasveihin ja pohjaeläimiin. Teemme arvioita myös sedimentin kulkeutumisen ja uudelleen sedimentoitumisen mallinnuksista.


Ruoppauksesta ja läjityksestä säädetään mm. rakennus- ja maalaissa. Tarkempaa ohjeistusta löytyy myös ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeesta.
Kaavoitus ja kaavamuutokset


Monivesi oy tarjoaa luontoselvityksiä eri kaavoituksia varten sekä arvioita kaavoituksen ja kaavamuutosten toteutumisen vaikutuksista vesiluontoon. Teemme selvityksiä ja arvioita olemassa olevan aineiston pohjalta sekä arvioimme käytetyn aineiston riittävyyden ja laadun. Teemme tarvittaessa maastotöitä.


Kaavoituksessa ja kaavamuutosten yhteydessä tehtävistä luontoselvityksistä säädetään mm. rakennus- ja maalaissa, vesilaissa sekä luonnonsuojelulaissa.

 Natura 2000 

-tarveharkinta ja -selvitys


Monivesi oy tarjoaa vedenalaisten Natura luontotyyppien luontoselvityksiä sekä hankkeiden ja suunnitelmien vaikutusten arviointeja. Teemme tarveharkinnan sekä varsinaisen Natura-arvion.  Arvioimme mm. vesirakentamisen vaikutukset luontotyyppien suojeluperusteisiin ja vaikutusten merkittävyyden. Teemme arviointeja olemassa olevan aineiston perusteella ja tarvittaessa maastotöitä.


Natura 2000 alueiden luontoselvityksistä säädetään mm. luonnonsuojelulaissa ja luonnonsuojelulain asetuksessa.

 YVA

erillisselvitykset


Monivesi oy tarjoaa vesialueiden rantavyöhykkeeseen liittyviä erillisselvityksiä mm. pohjaläinten, vesikasvien sekä samennuksen että pohja-aineksen  uudelleen sedimentation osilta.

 

Tarjoamme palveluja YVAn suunnittelu- ja raportointivaiheessa. Suunnitteluvaiheessa arvioimme suunnitelman tai hankkeen ympäristövaikutukset olemassa olevan aineiston perusteella tai teemme tarvittavat selvitystyöt maastossa. Selostusvaiheessa teemme perustellun suunnitelman tai  hankkeen vaikutuksen     merkittävyyden arvion suhteessa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.


Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) säädetään YVA -laissa ja -asetuksessa.Vesipuitedirektiivi


Monivesi oy tarjoaa vesipuitedirektiivin menetelmien mukaista makrofyyttien seurantaa rannikkovesillä.


Euroopan parlamentin ja neuvoston vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY) säädetään rannikon pintavesien ekologisesta laatuluokituksesta. Yhtenä laatuluokituksen biologisena laatuelementtinä ovat makrofyytit. Makrofyyttien avulla muodostettavaa vesimuodostuman ekologista laatusuhdetta käytetään mm. osatekijänä vesimuodostumien ekologisen laatuluokan määrittämisessä.

 

 


Arkeologisen toiminnan vaikutukset


Vedenalainen arkeologinen toiminta, kuten rakenteiden tai hylkyjen kaivaminen aiheuttaa luontovaikutuksia. Toisaalta ympäristö vaikuttaa arkeologisen kohteen kuntokehitykseen.

 

Monivesi oy tarjoaa vedenalaisen arkeologisen toiminnan luontovaikutusten arviointia. Teemme tarpeellisen määrän maastotöitä ja koejärjestelyjä luontovaikutusten  merkittävyyden määrittämiseksi.


Tarjoamme myös selvityksiä ympäristön, esimerkiksi kohdetta ympäröivän tai siinä esiintyvän eliöstön, vaikutuksesta vedenalaisten kohteiden kuntokehitykseen. Erillisselvitykset  • Vesikasviselvitykset 
  • Pohjaeläinselvitykset
  • Sedimenttinäytteenotto
  • Kutuselvitykset 
  • Simpukkaselvitykset


Erillisselvityksiä tarvitaan tapauskohtaisesti. Näitä selvityksiä käytetään osana laajempia selvityksiä tai näillä halutaan selvittää tarkemmin jonkin eliöryhmän esiintymistä tai näytteenottoa sedimentistä.   
Pohjan biologiset luotaukset


Pohjan biologisen luotauksen avulla voidaan havainnollistaa visuaalisesta suunnitelman tai hankkeen vaikutusaluetta. Luotauksen visuaalisia tuloksia voidaan käyttää apuna myös näytteenoton suunnittelussa ja sen edustettavuuden arvioinnissa.


Pohjan biologisella luotauksella tarkoitetaan kaikuluotaimen ja siihen soveltuvan ohjelmiston avulla selvitettävää pohjan topografiaa ja sen biologisesti soveliasta laatua. Pohjaeliöstön muutosten on todennettu seuraavan pohjan laadun muutoksia.


   
 Päivitetty 1.2. 2016